گل پایین دامنش خیلی جالبه

143
دیدار تو

من که می میرم برایت تو مگو دیگرچرا؟


من به راه عشق جانت باتو گشتم اشنا

امدم تاعمق جانت ریشه ام بن راگرفت

گربه راه عشق خوددین ودلم کردم فنا...💞


بزرگ بانو همایون همافرد💖


@homaesadat
سعید داریوشی،،????????
7 ویدیو 43 عکس 8 گیف