استرس

5
🔻 اگر استرس دارید
دم و بازدم خود را مطابق تصویر تنظیم نمائید .

telegram.me/MMA_HT
🇮🇷
@wf_sf
Shihan dr s hassan tayebi
World federation street fighter
شیهان دکتر سید حسن طیبی
رئیس و بنیانگذار سبک جهانی استریت فایترstreet fighter
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف