یک سنگریزه در کفش

9
🌷🌸🌸🌷

❤️یک سنگریزه در کفش گاه تو را از حرکت باز می دارد ،سنگریزه ها را در یاب !❤️
💜 یک نگاه نامهربانانه به پدر به مادر ، گاه کار همان سنگریزه را می کند 💜

🇮🇷🌹
@wf_sf
Shihan dr s hassan tayebi
World federation street fighter
شیهان دکتر سید حسن طیبی
رئیس و بنیانگذار سبک جهانی استریت فایترstreet fighter
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف