ایت الله جنتی میفرمایند:

35
ایت الله #جنتی میفرمایند:

ان ما یریدو نرژااذژرپرتبتزذپ چی شد؟
ان مایکیدو مرذمذرمزژدغازذکا رفت؟؟


این کلیپ هیچوقت تکراری نمیشه😂


🆔 @TanZAndiShe
بابک غیوری تعمیرمشعل،تاسیسات
2 ویدیو 0 عکس 0 گیف