کامیون تخم مرغ فاسد و تبدیل به جوجه زیر گرما

44
یک کامیون تخم مرغ که به دلیل اینکه تاریخش گذشته بود در صحرا ریخته شد و بعد از چند مدت زیر گرماي آفتاب تبدیل به جوجه شد

@Bartarinha5
منصور
1736 ویدیو 1324 عکس 1204 گیف