اقدام حامیان رئیسی در قم هواداران روحانی را در جشن پیروزیشان تعجب زده کرد

102
🎥 وقتی اقدام حامیان رئیسی در قم هواداران روحانی را در جشن پیروزیشان تعجب زده کرد
@AkhbareFori
Akhtar
6 ویدیو 11 عکس 1 گیف