وعده هاي قبل از انتخابات دوره قبلي روحاني

86
🎥 یک سوال ساده از طرفداران روحانی: وقتی بدون تعصب این فیلم را میبینید؛ حس نمیکنید رای دوباره به روحانی به معنای زیر سوال رفتن شعور خودتان است؟
#نشر_حداکثری
@Enghellab57
بیمه تامین آتیه پاسارگاد
2 ویدیو 1 عکس 0 گیف