خوب به تصویر خیره شو، میتونی متوقفش کنی؟

663
قطعا نه.

زمان کارش رد شدنه،
هرثانیه ای که بگذره دیگه بر نمیگرده.
کنترل زمانتو بدست بگیر و ازش
جلو بزن،

تلاش کن و صبور باش.
@darbandimoshaver
علی الهایی
0 ویدیو 0 عکس 1 گیف