نیستی اما ...

46
در کنارم نیستی اما به

حجم تمام سکوتی

که در قلبم جاگذاشته ای. به یادت هستم


join👈👇کلیــــــــکــ
@matnesangin11
سُرور وِیسی
65 ویدیو 395 عکس 272 گیف