مقبره هکاتومنوس در ترکیه

5
مقبره هکاتومنوس در لیست آزمایشی میراث جهانی یونسکو مربوط به ترکیه ثبت شده است.

هکاتومنوس حاکم و استاندار سرزمین «کاریا» بعنوان یکی از استان‌های امپراطوری هخامنشی بود که از طرف پادشاه ایرانیان برای مبارزه با شورشیان قبرسی به این سمت منصوب شد ولی برخلاف انتظار و به جای مبارزه با شورشیان به آنها کمک مالی و نظامی می‌کرد.

به هر حال این حاکم که از اهالی بومی «میلاس» (استان موغلای فعلی ترکیه) بود، با قرار دادن این شهر به عنوان پایتخت خود سال‌ها به حکومت خود در این منطقه ادامه داد.
امروزه مقبره وی (به اعتقاد مورخان ترکیه) را م‌یتوان در ناحیه موغلای ترکیه و قسمت شرقی تپه «حصارباشی» مشاهده نمود.
....................................
🇮🇷
@wf_sf
Shihan dr s hassan tayebi
World federation street fighter
شیهان دکتر سید حسن طیبی
رئیس و بنیانگذار سبک جهانی استریت فایترstreet fighter
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف