ماشین برقی ایرانی که سد منجیل برای اعتراض انداخته شد

18
🎥 مهندس ایرانی در اعتراض به بی توجهی مسئولین، خودرو تمام الکتریکی اختراعی خود را به سد منجیل انداخت
محمد رضا .
1 ویدیو 0 عکس 0 گیف