قانون زندگی

43
براے زندگے
قانون مهربانے بگذاریم.
هرڪہ اخم ڪند
جریمہ اش
لبخند
وهرکہ لبخندبزند
پاداشش
عشق باشد
قانون مهربانے
پاداش ومجازاتش شیرین است
مشاورین همراه
0 ویدیو 0 عکس 2 گیف