عاشقانه

78
مے گویند :
شـب سیاه است
من دیده ام سیاه تراز
جدائے نیست
مے گوینــدمرگ سخت است
اما سخت تر ازبے وفائے نیست
مِےگویند :زهـر تلخ است
من چشیـده ام
اما تلخ تر از تنهایے نیست😔☝️
🍃🌸••• @sokotnab •••🌸🍃
محمدرضا پارسا
0 ویدیو 0 عکس 1 گیف