وقتى روز جديدى شروع مى‌شود، جرأت كن و قدرشناسانه تبسمى كن. وقتى به تاريكى رسيدى، جرأت كن و اوّلين كسى باش كه شمعى روشن مى‌كند. وقتى بى عدالتى وجود دارد، جرأت كن و اوّلين كسى باش كه آن را محكوم مى‌كند. وقتى به دشوارى برخوردى، جرأت كن و به كارت ادامه بده. وقتى به نظرت مى‌رسد زندگى دارد به زمينت مى‌زند، جرأت كن و با مشكل سِتیز کن. وقتى احساس خستگى و نااميدى مى‌كنى، جرأت كن و به راهت ادامه بده. وقتى زمانه سخت مى‌شود، جرأت كن و از آن سخت‌تر شو. وقتى پایان یک عشق آزارت مى‌دهد، جرأت كن و دوباره عاشق شو. وقتى كسى را در رنج ديدى، جرأت كن و او را التيام بده. وقتى كسى را ديدى كه گم شده است، جرأت كن و راه را به او نشان بده. وقتى دوستى به زمين افتاد، جرأت كن و اوّلين كسى باش كه دستش را به سويش دراز مى‌كند. وقتى احساس شادمانى مى‌كنى، جرأت كن و دل كسى را شاد كن. جرأت كن و به بهترين كسى كه مى‌توانى، تبديل شو... جرأت کن!... استيو مارابولى

55
😂
فرهاد
0 ویدیو 1 عکس 0 گیف