اشتراک مهربانی و لبخند

40
بچه شش ماهه که براثر تصادف پدرو مادرش رواز دست داده وخاله بچه بعد یک ماه صدای ضبط شده مادرش رو براش گذاشته

عکس العمل بچه نسبت به صدای مادرش جالبه
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
@zendegiyeshadeshad
سُرورِ وِیسی
105 ویدیو 519 عکس 259 گیف