مردانی که در برابر زنانِ خود از انعطاف بیشتری برخوردارند ....

31
تحقیقات نشان داده است ؛
مردانی که در برابر زنانِ خود
از انعطاف بیشتری
برخوردار هستند
عمر بیشتری می کنند ...

#street_fighter 🇮🇷

🆔 @wsfs2005 🌍
public relations WSFS2005
6 ویدیو 366 عکس 1 گیف