ساختن پل سنگی با تمرکز

71
قطعا قدرت تمرکز انسان در این محیط چند برابر میشه
چیدن قوسی شکل سنگها کنار هم
در محیطی بسیار آرام با صدای دلنشین پرندگان و آب 💯

@BahseAzad 🤔
$h@hn@z
23 ویدیو 49 عکس 74 گیف