درمان گرفتگی عروق

156
بالن زدن در رگهای گرفته قلب به این شکله !
واقعا به این فن آوری باید آفرین گفت
علی اصغر کشاورز افشار
1 ویدیو 0 عکس 1 گیف