بدنسازی

18
🔰برنامه قفسه سینه آرنولد🔰

👌پرس سینه هالتر تخت 20،15،12،8

👌قفسه سینه دمبل تخت 20،10،15

👌پرس بالا سینه دمبل 15*4

👌پارالل15*3

👌شنا سوئدی 20*3


🆔 @bodybuilding_hero
Ali Us Ali Usa
0 ویدیو 1 عکس 0 گیف