رقص در خانه سالمندان

279
مردم یاد بگیرن . خانومهایی رفتن خانه سالمندان ، و واسه شادی پیرمردهای اونجا ، باهاشون رقصیدن . چند لحظه رقصیدن ممکنه کلی از افسردگی های سالمندان را از بین ببره !
Sniper
1 ویدیو 0 عکس 3 گیف