امید

33
🌹
آرزویم برایتان این است
در میان مردمی ڪه
میدَوَند برای زنده بودن
آرام قدم بردارید برای
زندگی ڪردن
برای مهربان بودن
و برای عــاشق بـودن
چرا ڪه زندگی چیزی
جز عـشق نیست
سُرور وِیسی
65 ویدیو 395 عکس 272 گیف