صحبت های کارشناس در برنامه فرمول یک

27
کنکورم جزء مهمی از زندگی ما ایرونیاست.
اینم ببینید، واویلاست!!
واقعا باید به همکاران موسسه دفتر سبز و گروه مدرسان ثروت آفرین تبریک گفت که در اهواز اینگونه متفاوت دارن روی مهارت های فرزندان کار می کنن
Habibi
3 ویدیو 1 عکس 0 گیف