بفرما #سرطان !!

60
بفرما #سرطان !!

#تنباکوهای_معطر تا 50 برابر حد مجاز ، سرب و بنزن دارند که به گفته مسئولین وزارت بهداشت ، در عرض سه سال افراد مصرف کننده #سرطان_خون خواهند گرفت !

#Street_Fighter 🇮🇷

@wsfs2005 🌍
public relations WSFS2005
6 ویدیو 366 عکس 1 گیف