برجام

33
🎥 علیزاده در برنامه افق:
آمریکا با تحریم شاخه دفاعی موشکی ایران به دنبال تحمیل برجام 2 به ایران هستند

آنان که برجام را فتح الفتوح و حلال تمام مشکلات ایران دانستند در ایجاد وضع کنونی مقصرند
Morteza Sadeqi
21 ویدیو 3 عکس 1 گیف