صدای رفسنجانی

65
تقليد صداي محشر مرحوم هاشمي رفسنجاني😳👌
مگه داريم؟ اصلا خودش بود😳😂


فیلمای بیشتر🙈 😋👇

@bebinobedon
(??)AMIR ALI(??)
1 ویدیو 0 عکس 0 گیف