عاشقانه ها

142
✨💞مڹ ڪَام بھ ڪَام
💞پشت سرت ،
✨💞حرڪت خواهم ڪرد

💞رد پای تو را
ڪور می ڪنم 💞

✨💞تا مبادا ڪسی
💞جز مڹ ، پا در جای
✨💞قدمـهای تو بڪَذارد ...

@eshgvehsasekhoob🌹
صاحب
0 ویدیو 0 عکس 1 گیف