نصب سرسره در راه پله .

21
در یکی از راه پله هایش عمومی کنار پله سرسره نصب میکنم جهت بالا بردن شادی عمومی . واکنش مردم تماشاییه
Sf Iz
70 ویدیو 21 عکس 34 گیف