درگیری یک تنه با چندسگ

21
شرط بندی بین درگیری 5 سگ با یه مرد غیور لرشهرکردی 👌

@joksara85‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
Hossein Nazarian
2 ویدیو 0 عکس 0 گیف