🔴 رشت / امروز این #نوازنده کولاک کرد.

128
🔹دمیدن روح دوباره شادی و شعف در ایرانیان #افسرده 😍
🔹ببینید مردم چطور استقبال کردند👏👏

@Chaaye
Ma
1 ویدیو 0 عکس 0 گیف