حیوانات

74
مت ﻭیلسون یک هنرمند آمریکایی است که با ترکیب ﺍشیا معمولی، شاهکاﺭهای عجیبی خلق میکند. باوﺭکردنی نیست! اما این پرندﻩهای زیبا را با خم کردن قاشق و چنگاﻝ و کارﺩ معمولی ساخته است!

Dɴα @MorphineTel
سعید اقبالی
6 ویدیو 6 عکس 7 گیف