جواب دندان شکن دکتر عباسی به دانشجو

40
حل شبهات انتخاباتی
بازهم تکرار مکر عام و خاص***یک علی با بینهایت عمروعاص***یک علی مظلوم همچون جدخویش*ظلمهایی دیداند درحدخویش رییسی
1 ویدیو 1 عکس 0 گیف