اولین تبلیغ ویندوز

18
اولین تبلیغ بزرگترین محصول مایکروسافت یعنی ویندوز با حضور بیل گیتس
MADMAN
666 ویدیو 372 عکس 267 گیف