درسی

4
🎥 درس #شیمی 2
🔸بخش ۴- نامگذاری ترکیب‌های مولکولی با استفاده از عدد اکسایش

منبع : گزینه دو

🎬 @jaheshgrouh
Moshaver Bartar
58 ویدیو 47 عکس 22 گیف