به هنگام بیدار شدن

37
زمانی که از خواب بیدار می شوید چند دقیقه در حالت درازکش باشید تا تمام بدن از خواب بیدار شود
به یاد داشته باشید که ابتدا مغز بیدار شده و سپس دستور به سایر اعضای بدن داده میشود..

🆔 @danstniha4
سدیس
0 ویدیو 1 عکس 0 گیف