حادثه وحشتناک مفاسد اجتماعی

48
چه خبره تو این مملکت ؟!

امروز صبح یکی از کارگران شهرداری بوشهر گزارش به آتش نشانی داده که روبروی قدمگاه عباسعلی در خیابان گمرک از زیر آسفالت بنزین میاد بیرون. ببینید اون زیر چه خبر بوده.... / صدا و سیما

...........🌹سناتور🌹

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
سناتور
1 ویدیو 0 عکس 0 گیف