روزنامه ای بعد از بازیافت شکوفه می شود

44
در ژاپن، یکی از روزنامه های مشهور روزنامه ای منتشر کرده که اگر بعد از خواندن کاشته شود شکوفه میدهد!

+اين ژاپنيا ديگه شوره پيشرفت رو در اوردن!

@Razcom
fateme touti
0 ویدیو 7 عکس 3 گیف