ابمیوه کپک زده

111
این خانم ایرانی وقتی از این آبمیوه می ریزه داخل لیوان برای بچه اش متوجه صدایی میشه که از داخل بطری آبمیوه میاد
وقتی با چاقو پاکت آبیموه رو پاره میکنه ببینید با چه چیزی مواجه میشه !!
امیر
1 ویدیو 2 عکس 6 گیف