شى ناشناس

24
این شی نورانی آرام و قرار ندارد و همچنان در حال ولگردی بر فراز آسمان ایران است و ای بار در هرمزگان دیده شده است/منبع:ایسنا

@akhbare_hormozgan
الهه زیگورات
1 ویدیو 0 عکس 0 گیف