عاشقانه

268
شبنمِ اشکِ تو چشامُ پاک کن

خَشی که اُفتاد رو صِدامُ صاف کن

تومی دونی که من شَبابيدارم

دل خسته از غمِ هِجرُ خواب کن...

کانال عکس نگارکانالی برای اشتراک گذاری احساس پاک عاشقی

@sazesaket
سُرورِ وِیسی
105 ویدیو 519 عکس 259 گیف