سنگ تمام

209
آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند امــا نه وقتی که در میانشان هستی ، نـه !!!

آنجا که در میان خاک خوابیدی ، “سنگِ تمام” را میگذارند و می روند …


🔮 @gozare_zamaan 🔮
ماسی
139 ویدیو 480 عکس 30 گیف
§ħïmæ27
واقعا راست گفتید ایول
۱۳۹۵/۱۰/۰۷