بهترین هدف گیری

77
هدف گيری حرفه‌ای یک تماشاگر با موشک ؛
به اون چیکار داشتی آخه وسطه بازی 🙁🤔

@varzesh3_channel
Soheil Rostami
0 ویدیو 0 عکس 1 گیف