زندگی دو جمله است نه دو روز!

41
زندگی خوب ؛
در دو جمله خلاصه میشود :
لذت بردن از روزهای خوب ...!
صبر کردن در روزهای بد ...!
آیلین نوری کیا
0 ویدیو 2 عکس 1 گیف