ماهی فروشی انساری بوشهرهلیله کوجه روبروی اسکله

258
ماهی #شعری
از ماهیهای خوشمزه ی جنوب .
تغذیه این ماهی از صدف ها و ماهیهای ریز
صورت میگیره
روش پوست گرفتن و فیله کردن این ماهی
در ویدیو
Ali Ansari
2 ویدیو 0 عکس 1 گیف