دست خط

7
مثِ برف زمستون بود!
آروم و سرد می نشست،
بدون اینکه حرفی بزنه
همیشه وقتی دستاشو می گرفتم
ترس داشتم
میترسیدم آب شه بین انگشتام،
میترسیدم تموم شه
میترسیدم بره..
#الهه_سادات_موسوی
Photo by:imogra
#Ax_matn
KAZI AK
0 ویدیو 1 عکس 0 گیف