⭕️ در همه زندگی بر این گمان بودم که ...

10
⭕️ در همه زندگی بر این گمان بودم که نیاز به کسی دارم تا مرا کامل کند ، اکنون می دانم که من تنها به این نیاز دارم که به خویشتن خود تعلق داشته باشم 🔸

🇮🇷 #street_fighter 🇮🇷

🆔 @wsfs2005 🌍
public relations WSFS2005
6 ویدیو 366 عکس 1 گیف