شعر

67
صبح شد باز هم آهنگ خدا می‌ آید🌤
چه نسیم ِخنکی! دل به صفا می آید🌤
به نخستین نفسِ بانگ ِخروس سحری🌤
زنگِ دروازه ی دنیا به صدا می آید🌤

سلام
صبحتون بخیر
🍁 🍁
Majid Baran
0 ویدیو 1 عکس 1 گیف