🔹این تصویری است که کمتر دیده شده است .

14
🔹این تصویری است که کمتر دیده شده است. پنجاه سال قبل طی آتشفشانی در هاوایی این تصویر شکار شده و بمب آتشفشانی ۶۵ متری غول آسایی است وسط دریا!

#Street_Fighter 🇮🇷

@Wsfs2005 🌍
public relations WSFS2005
6 ویدیو 366 عکس 1 گیف