سگ قهرمانی که بچه آهو را از دل دریاچه نجات میده!

11
🎥 این سگ قهرمان، بچه آهو رو از دل دریاچه نجات میده.

لانگ آیلند سوند - آمریکا
Kyushi 83
472 ویدیو 1383 عکس 335 گیف