طولانی‌ترين صف انتظار خريد بليت جشنواره تا به امروز در كورش

57

▪️استقبال از "بمب؛ يك عاشقانه"
▪️صف انتظار اين فيلم تمام طبقه ۵ را پوشش داد و فيلمبردارى از اين صف ۱۱۰ ثانيه طول كشيد

@iranfnews
Ahmad Asadi
53 ویدیو 80 عکس 51 گیف