سایکو شیهان اکبر طالعی

3
تبریک ویژه به استاد بزرگ اکبر طالعی برای سمت جدیدشون بعنوان عضو شورای عالی کمیته فنی
در سازمان جهانی ثبت سایت هنرهای رزمی IMARO

از طرف روابط عمومی سبک جهانی استریت فایتر Street fighter
WSFS
public relations WSFS2005
2 ویدیو 34 عکس 0 گیف
سید حسین طیبی
با آرزوی موفقیت استاد بزرگ طالعی
۱۳۹۶/۱۱/۲۳